Inicio Carballo ao día Avisos Prórroga do Plan MeCuida ata o 31 de...

Prórroga do Plan MeCuida ata o 31 de xaneiro de 2021 pola disposición adicional terceira do Real Decreto-lei 28/2020 de traballo a distancia

Martes 29 de setembro do 2020

O Goberno do Estado estableceu medidas para coidar a quen ten persoas dependentes a cargo. Coa implementación deste permiso de ausencia especial dáselle a quen coida a posibilidade de organizar o seu tempo de traballo da maneira máis satisfactoria para poder atender estes coidados.

Características do Plan MeCuida 

 • Non é un permiso remunerado, pero permite a quen acceda a él quedar na casa sen que por iso poidan ser despedidas ou sancionadas. 
 • As persoas beneficiarias poderán reducir ata o 100% da súa xornada laboral, ou reorganizala, para afrontar o peche de colexios e doutros centros sociais de atención. 
 • A modificación de xornada que se solicite limitarase á duración do período excepcional. 
Posibilidades de adaptación da xornada con este permiso
Pódense solicitar, por exemplo, as seguintes modificacións: 
 • Cambio de quenda 
 • Alteración de horario 
 • Horario flexible 
 • Xornada partida ou continuada 
 • Cambio na forma de prestación do traballo (incluíndo a prestación de traballo a distancia ou calquera outro cambio de condicións dispoñible) 
Persoas que poden acceder a este permiso
As persoas traballadoras por conta allea que acrediten deberes de coidado respecto ao cónxuxe ou parella de feito, así como ao respecto dos seus familiares por consanguinidade ata o segundo grao da persoa traballadora terán dereito a acceder á adaptación da súa xornada e/ou á redución da mesma o, cando concorran circunstancias excepcionais relacionadas coas actuacións necesarias para evitar a transmisión comunitaria do COVID-19. Entenderase que concorren ditas circunstancias excepcionais: 
 • cando sexa necesaria a presenza da persoa traballadora para a atención dalgunha das persoas indicadas no apartado anterior que, por razóns de idade, enfermidade ou discapacidade, necesite de coidado persoal e directo como consecuencia directa do COVID-19. 
 • cando existan decisións adoptadas polas Autoridades gubernativas relacionadas co COVID-19 que impliquen peche de centros educativos ou de calquera outra natureza que dispensasen coidado ou atención á persoa necesitada dos mesmos. 
 • cando a persoa que ata o momento se encargou do coidado ou asistencia directos de cónxuxe ou familiar ata segundo grao da persoa traballadora non puidese seguir facéndoo por causas xustificadas relacionadas co COVID-19 
Este é un dereito individual de cada un dos proxenitores ou coidadores, que debe ter como presuposto o reparto corresponsable das obrigacións de coidado e a evitación da perpetuación de roles, debendo ser xustificado, razoable e proporcionado en relación coa situación da empresa, particularmente no caso de que sexan varias as persoas traballadoras que acceden ao mesmo na mesma empresa.

Procedemento para solicitar o permiso 
 • A redución de xornada deberá comunicarse á empresa con 24 horas de antelación. 
 • As adaptacións de xornada deberán solicitarse de maneira "xustificada, razoable e proporcionada", para acomodarse ás necesidades de organización da empresa. 
Máis información
Artigo 6 do Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19 (BOE nº 73, de 18/03/2020) Infografía Plan MECUIDA 

Compartir: