Inicio O Concello Axenda institucional Sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local

Sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local

Martes 23 de maio do 2023 13.30 horas - Casa do Concello

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR (08/05/2023). APROBACIÓN

2.- XULGADOS E TRIBUNAIS

3.- FACTURAS. APROBACIÓN E PAGO.

4.-GARANTIAS
4.1.-Devolución aval nº 29/21 depositado para responder do contrato administrativo de servizo: prestación do programa concilia de protección vixilancia e almorzos aos escolares de centros públicos de educacion infantil e primaria(CEIP) do concello de Carballo (SAT 46/2020)
4.2.-Devolución fianza SIA320210002397 depositada para responder do contrato administrativo de servizo: deseño, subministro e instalacion de iluminación ornamental do concello de Carballo (SER 11/2019 modif 2ª ).
4.3.-Devolución fianza SIA320170000011 depositada para garantizar posibles desperfectos na realización da obra: construccion nave industrial para taller de carpintería metálica Polígono de Bértoa, parcela J3. (expt 48/2017 omaior - 2020/u007/000025 lic 1ª ocup).

5.-CONVENIOS
5.1.- Convenio de colaboración para a prestación de servizos de recadación de ingresos públicos municipais.

6.- SUBVENCIONS
6.1.-Subvención nominativa asociación ambiental senda nova para o ano 2023, Aprobación
6.2.- Subvencións en materia de deporte dirixidas a entidades deportivas para o financiamento de proxectos de actividade deportiva durante o ano 2023. Convocatoria
6.3.- Outorgamento subvención nominativa á Cama de Comercio, Industria e Navegación da Coruña e aprobación do correspondente convenios para 2023. Corrección erro.

7.- RESERVA ESPAZO PÚBLICO
7.1.-Autorización de vao permanente na rúa Reus, núm. 8.
7.2.-Autorización de vao permanente na rúa Álvarez de Sotomayor, núm. 32.

8.- LICENCIAS DE OBRAS
8.1.-Construción de vivenda unifamiliar no lugar de Requeixo, parroquia de Bértoa. Expediente:2023/U022/000010
8.2.- Corrección de erro no texto da licenza de construción de vivenda unifamiliar no lugar do Paraiso, parroquia de Berdillo. Expediente:2022/U022/000108
8.3.-Rehabilitación e ampliación de vivenda unifamiliar situada no lugar O Añón, parroquia de Bértoa. Expediente:2022/U022/000072.
8.4.- Cambio de uso dun local en planta baixa para destinalo a 3 vivendas no edificio situado na rúa Gardenias, núm. 22-24, baixo. Expediente:2021/U022/000096.
8.5.- Construción de vivenda unifamiliar na rúa Méndez Núñez, núm. 6, Arnados, parroquia de Razo. Expediente:2022/U022/000079
8.6.- Construción dunha nave industrial destinada a almacén de maquinaria agrícola na parcela E14- B da rúa do Bronce, do Parque Empresarial de Bértoa. Expediente 2022/U022/000107

9.- LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.
9.1.- Licenza de primeira ocupación e comunicación de inicio de actividade dunha nave industrial sita na parcela G5, da rúa do Seixo, no Parque Empresarial de Bértoa. Expediente 2022/U007/000052

10.- LICENZAS DE PARCELACIÓN
10.1.- Licenza de parcelación no lugar de Imende, parroquia de Noicela. Expediente 2023/U018/000001
10.2.- Licenza de parcelación na rúa Vázquez de Parga. Expediente 2022/U018/000013

11.- ROGOS E PREGUNTAS

Compartir: