Inicio O Concello Axenda institucional Sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local

Sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local

Luns 5 de xuño do 2023 13.30 horas - Casa do Concello

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR (23/05/2023). APROBACIÓN.

2.- PUBLICACIÓNS BOLETÍNS OFICIAIS

3.- DECRETOS

4.- FACTURAS, APROBACIÓN E PAGO

5.- GARANTIAS
5.1.- Devolución aval n.º 12/21 depositado para responder do contrato administrativo da obra: 5iclando Carballo Movilidade Ciclista e Peatonal en Carballo. Obra 25/2020. Lote un.
5.2.- Devolución aval n.º 3/21 depositado para responder do contrato administrativo da obra: Ciclando Carballo Movilidade Ciclista e Peatonal en Carballo. Obra 22/2020. Lote dos. Senda 6.
5.3.- Devolución aval n.º 13/21 depositado para responder do contrato administrativo da obra: Ciclando Carballo Movilidade Ciclista e Peatonal en Carballo. Obra 25/2020. Lote dos. Senda 7.
5.4.- Devolución aval n.º 18/22 depositado para garantizar o posible deterioro consecuencia das labores de carga e transporte de madeira de corte no concello de Carballo.
5.5.- Devolución aval n.º 21/16 depositado para garantizar o posible deterioro consecuencia das labores de carga e transporte de madeira de corte no concello de Carballo.
5.6.- Devolución aval n.º 11/21 depositado para garantizar posibles desperfectos na realización da obra: Canalización de gas na rúa Vila de Noia n.º 26.

6.- LICENZAS TAXI
6.1.- Licenza municipal de taxi número 19. Transmisión.
6.2.- Licenza municipal de taxi número 51. Transmisión.

7.- AUTORIZACIÓN PARA A UTILIZACIÓN DO PAZO DA CULTURA POLO COLECTIVO RPM

8.- BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA O PAGO DE SUBMINISTRACIÓNS ENERXÉTICAS NO CONCELLO DE CARBALLO.

9.- RESERVA ESPAZO PÚBLICO
9.1.- Vao permanente na rúa San Pedro 2. Baixa
9.2.- Vao permanente na rúa vila de Negreira 67. Baixa
9.3.- Vao permanente na rúa Río Anllóns 36. Baixa
9.4.- Vao permanente na rúa do Bosque 10. Baixa
9.5.- Vao permanente na rúa Concepción Arenal 7. Baixa
9.6.- Vao permanente na rúa Perú. Baixa

10.- PROXECTO DE EXPROPIACIÓN POLO PROCEDEMENTO DE TAXACIÓN CONXUNTA PARA A EXECUCIÓN DE PLANEAMENTO: SISTEMA XERAL VIARIO SX-VI/AU02 E TERREOS FÓRA DE ALIÑACIÓNS (RÚA CASTRO CHANÉ). APROBACIÓN INICIAL

11.- LICENZAS DE OBRAS
11.1.- Construción dunha edificación destinada a churrería na Avda da Revolta. Expte: 2023/U022/000020
11.2.- Construción de vivenda unifamiliar na rúa Fontecaldeira. Expte: 2023/U022/000008
11.3.- Construción de vivenda unifamiliar na rúa Fontecaldeira. Expte: 2023/U022/000009
11.4.- Corrección de erro no texto da licenza de construción dunha vivenda unifamiliar no lugar de Os Pinos, parroquia de Artes. Expte: 2022/U022/000102

12.- LICENZAS DE PRIMEIRA OCUPACIÓN.
12.1.- Licenza de primeira ocupación de vivenda unifamiliar no lugar de A Garrida nº 49, parroquia de Berdillo. Expte: 2022/U007/000032
12.2.- Licenza de primeira ocupación de vivenda unifamiliar na rúa Álvarez de Sotomaior nº 18. Expte: 2022/U007/000045
12.3.- Licenza de primeira ocupación das obras de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar situada no lugar de Requeixo nº 69, parroquia de Bértoa. Expte: 2019/U007/000044

13.- ROGOS E PREGUNTAS

Compartir: